O NAS

O Nas

people

GEOEKO jest firmą usługowo-konsultingową z zakresu ochrony środowiska. Na rynku istniejemy od 2009 roku. Aktywnie uczestniczymy w imieniu Inwestora w procesie administracyjnym prowadzącym do uzyskania pożądanej decyzji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie (również sprzed daty utworzenia firmy) w opracowywaniu tego typu dokumentacji. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym oraz sprzętem pomiarowym.

Działalność
work

Sporządzamy opracowania i oferujemy usługi doradcze w zakresu przepisów ochrony środowiska. Opracowujemy wnioski i pomagamy w uzyskiwaniu różnego rodzaju zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Wykonujemy opracowania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i jednostek samorządu terytorialnego.

OFERTA

Oferujemy opracowanie dokumentacji środowiskowych w procesie inwestycyjnym jak i w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Wykonujemy m.in.:
filter_1
 • donekarty informacyjne planowanych przedsięwzięć
 • doneraporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • donedokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
 • donedokumentacje do wniosków o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • donedokumentacje do wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
filter_2
 • donedokumentacje do wniosków o uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów
 • doneanalizy akustyczne
 • doneprzeglądy ekologiczne
 • doneanalizy porealizacyjne
 • doneopracowania ekofizjograficzne
 • doneprognozy oddziaływania na środowisko
 • doneporady i doradztwo z zakresu ochrony środowiska
 • donemapy i analizy przestrzenne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS

GALERIA

REALIZACJE

Wykaz najważniejszych opracowań wykonanych przez firmę w ostatnich latach. Opracowania te zostały wykonane samodzielnie bądź w kooperacji z zaprzyjaźnionymi firmami:
 • more_vert Rok 2021
  • chevron_right dla budowy budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb zbierania odpadów - gm. Jędrzejów
  • chevron_right dla projektowanej eksploatacji złoża piasków – gm. Radom
  • chevron_right dla projektowanej instalacja do rozdrabniania odpadów – gm. Nowiny
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Bodzentyn
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Nowa Słupia
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Piekoszów
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanej eksploatacji złoża piasków – gm. Radom
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy budynków inwentarskich – gm. Mniów
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla zakładu produkcji pianki – gm. Ogrodzieniec
  • chevron_right operat wodnoprawny na likwidację studni - gm. Nagłowice
  • chevron_right operat wodnoprawny - wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych w ramach rozbudowy drogi gminnej – gm. Klimontów
  • chevron_right operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi gminnej – gm. Łagów
  • chevron_right analiza akustyczna dla projektowanej stacji paliw – gm. Włoszczowa
  • chevron_right analiza akustyczna dla wydobywania piasku z rzeki Wisły - gm. Sandomierz
 • more_vert Rok 2020
  • chevron_right dla projektowanego centrum rekreacji - gm. Mniów
  • chevron_right dla punktu zbierania metali żelaznych i nieżelaznych – gm. Łopuszno
  • chevron_right dla rozbudowy linii wypału klinkieru – gm. Nowiny
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Skaryszew
  • chevron_right dla punktu skupu złomu - gm. Opatów
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi – gm. Włoszczowa
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Imielno
  • chevron_right dla hodowli bydła w budynku inwentarskim - gm. Oleśnica
  • chevron_right dla eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni (zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) - gm. Morawica
  • chevron_right WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – gm. Kodrąb
  • chevron_right RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą - gm. Skaryszew
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie do urządzeń rowów wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych - gm. Miedziana Góra
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będąch własnością innych podmiotów oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni - gm. Włoszczowa
  • chevron_right wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gm. Kije
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gm. Iłża
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – gm. Suchedniów
  • chevron_right analiza akustyczna dla projektowanego kompleksu sportowo–rekreacyjnego – m. Kielce
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów - gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji klinkieru - gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów – gm. Wąchock
  • chevron_right wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przetwarzania odpadów - gm. Baćkowice
 • more_vert Rok 2019
  • chevron_right dla projektowanej hodowli królików – gm. Połaniec
  • chevron_right dla projektowanego stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw - gm. Miedziana Góra
  • chevron_right dla projektowanego stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw – m. Kielce
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Sobków
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Jędrzejów
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Wodzisław
  • chevron_right dla budowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi – m. Kielce
  • chevron_right dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – m. Mielec
  • chevron_right dla projekowanej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi – gm. Secemin
  • chevron_right dla budowy instalacji pyłu węgla brunatnego – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi – gm. Chęciny
  • chevron_right dla rozbudowy budynku gospodarczego na lakiernię meblową - gm. Jedlińsk
  • chevron_right dla hodowli bydła w budynkach inwentarskich - gm. Łagów
  • chevron_right operat wodnoprawny na budowę budynku gastronomiczno-rekreacyjnego z częścią hotelową na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi - gm. Harasiuki, pow. niżański
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzenie do rowu oczyszczonych wód opadowych z terenu projektowanego zakładu - gm. Zagnańsk
  • chevron_right operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych z terenu projektowanego zakładu oraz na wykonanie wodnego tj. wylotu w postaci skrzynek rozsączających - gm. Bieliny
  • chevron_right zgłoszenie wodnoprawne na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej - gm. Bogoria
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z zakładu produkcyjnego do cieku – m. Kielce
  • chevron_right wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów – gm. Bieliny
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ogródków działkowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę wylotów – m. Kielce
  • chevron_right operat wodnoprawny na usługę wodną tj. odwodnienie drogi gminnej - gm. Miedziana Góra
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów – gm. Jędrzejów
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów – gm. Jędrzejów
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami - gm. Morawica
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanych zwałowisk mas ziemnych i skalnych – gm. Chęciny
 • more_vert Rok 2018
  • chevron_right dla projektowanej sortowni odpadów – gm. Końskie
  • chevron_right dla projektowanego centrum rehabilitacji dzieci i dorosłych gm. Pacanów
  • chevron_right dla projektowanego budynku magazynowego na mączkę wapienną i kruszywo – gm. Morawica
  • chevron_right dla rozbudowy i przebudowy hali produkcyjnej zakładu przerobu drewna - m. Kielce
  • chevron_right dla modernizacji Zakładu gospodarki odpadami – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla projektowanego budynku – bazy eksploatacyjnej, dla potrzeb środków transportowych z zapleczem technicznym i socjalno-biurowym – gm. Łopuszno
  • chevron_right dla projektowanego budynku hali magazynowej wysokiego składowania - m. Jędrzejów
  • chevron_right dla projektowanego salonu meblowego – m. Kielce
  • chevron_right dla projektowanej hali przetwórstwa ryb – m. Kielce
  • chevron_right dla zakładu odlewni – m. Starachowice
  • chevron_right dla wytwórni mas bitumicznych – gm. Wąchock
  • chevron_right dla projektowanego zakładu obróbki kamienia – gm. Jastrząb
  • chevron_right Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych (przebudowa rowów i przepustów) – gm. Klimontów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów – gm. Sobków
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowania surowców wtórnych – gm. Bliżyn
  • chevron_right wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu przetwarzania kopaliny oraz kopalni – gm. Chęciny
  • chevron_right wniosek się o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – gm. Tuczępy
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie do cieku oczyszczonych wód opadowych z terenu magazynowo-przemysłowego – m. Jędrzejów
  • chevron_right operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do rowu wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego – gm. Mniów
  • chevron_right operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do rowu wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego – gm. Smyków i gm. Radoszyce
  • chevron_right wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z uwarunkowaniami zbierania i przetwarzania odpadów - gm. Morawica
 • more_vert Rok 2017
  • chevron_right dla przebudowy dróg gminnych - gm. Olszewo-Borki
  • chevron_right dla projektowanej instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz węzła betoniarskiego – gm. Połaniec
  • chevron_right dla projektowanego budynku handlowo-usługowego – gm. Chmielnik
  • chevron_right dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków – gm. Kluczewsko
  • chevron_right dla zespołu budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi – m. Kraków
  • chevron_right dla projektowanej hali magazynowej - gm.Chęciny
  • chevron_right dla projektowanego kurnika - gm. Kluczewsko
  • chevron_right projektowanego obiektu handlowo-usługowego – m. Białystok
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw - gm. Sobków
  • chevron_right Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych (przebudowa rowów i przepustów) – gm. Klimontów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów – gm. Sobków
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowania surowców wtórnych – gm. Bliżyn
 • more_vert Rok 2016
  • chevron_right dla rozbudowy hali produkcyjnej – m. Starachowice
  • chevron_right dla budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych - gm. Busko-Zdrój
  • chevron_right dla przebudowy z rozbudową oczyszczalni ścieków – gm. Kluczewsko
  • chevron_right dla budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – gm. Łopuszno
  • chevron_right dla rozbudowy zakładu obróbki metalu - gmina Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla wytwórni wędlin - gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla wydobywania piasku w korycie rzeki Wisły – gm. Połaniec
  • chevron_right dla stacja demontażu pojazdów – gm. Michałów
  • chevron_right dla projektowanej kopalni piasku – gm. Gowarczów
  • chevron_right dla projektowanej stacja paliw – m. Sandomierz
  • chevron_right dla instalacji do produkcji betonu – gm. Mirów
  • chevron_right dla rozbudowy obory dla krów mlecznych – gm. Działoszyce
  • chevron_right dla projektowanej wytwórni mas bitumicznych – gm. Morawica
  • chevron_right dla odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i dolomitów oraz stacjonarnego zakładu przeróbczego – gm. Górno
  • chevron_right dla rozbudowy zakładu przetwarzania odpadów – gm. Fałków
  • chevron_right dla budowy kurnika – gm. Imielno
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych - gm. Chęciny
  • chevron_right Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych do ziemi - gm. Morawica
  • chevron_right Operat wodnoprawny na budowę stawu rekreacyjnego - gm. Nowa Słupia
  • chevron_right Analiza porealizacyjna sortowni odpadów – m. Rzgów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z uwarunkowaniami zbierania i przetwarzania odpadów dla stacji demontażu pojazdów – gm. Strawczyn
 • more_vert Rok 2015
  • chevron_right dla instalacji transportu kruszyw ze składów na istniejącą stację załadowczą – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla myjni dwustanowiskowej samoobsługowej, podziemnego zbiornika LPG i zbiornika odparowującego wody - gm. Stąporków
  • chevron_right dla budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych o obsadzie 100 DJP wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - gm. Chęciny
  • chevron_right dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – gm. Księżpol
  • chevron_right dla rozbiórki i budowy stacji paliw płynnych, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – m. Kraków
  • chevron_right dla ziemnego zbiornika wód powierzchniowych – gm. Osiek
  • chevron_right dla modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków – gm. Biłgoraj
  • chevron_right dla rozbudowy instalacji magazynowania i transportu paliw alternatywnych – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla budowy bazy samochodowej – gm. Bodzentyn
  • chevron_right dla oczyszczalni ścieków – gm. Bielsk Podlaski
  • chevron_right dla budowy kanalizacji sanitarnej – gm. Kamionka Wielka
  • chevron_right dla modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych – m. Tarnowskie Góry
  • chevron_right dla budowy hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego – m. Włoszczowa
  • chevron_right dla przebudowy linii produkcyjnej wytwórni mas bitumicznych – gm. Włoszczowa
  • chevron_right dla budowy instalacji wytwórni mas bitumicznych – gm. Morawica
  • chevron_right dla wytwórni mas bitumicznych - gm. Wąchock
  • chevron_right dla wydobywania wapieni – gm. Kije
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika na odchów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Imielno
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych o obsadzie 100 DJP wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - gm. Chęciny
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliw alternatywnych – gm. Fałków
  • chevron_right Analiza porealizacyjna salonu sprzedaży i serwisu samochodów oraz blacharni, lakierni i wulkanizacji - m. Kielce
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą – gm. Chmielnik
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów indyczych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - gm. Jędrzejów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – m. Przemyśl
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu produkcji paliw alternatywnych, przeładunku i segregacji odpadów – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – m. Końskie
  • chevron_right Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi oraz na budowę wylotu – gm. Włoszczowa
 • more_vert Rok 2014
  • chevron_right dla budowy silosów na mączkę wapienną wraz z paczkowarkami - gm. Morawica
  • chevron_right dla budowy węzła betoniarskiego – gm. Połaniec
  • chevron_right dla kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków – gm. Staszów
  • chevron_right dla instalacji przetwarzania zużytych olejów roślinnych - gm. Jędrzejów
  • chevron_right dla rozbudowy i przebudowy pawilonu stacji paliw z barem i pokojami motelowymi oraz myjnią samochodów osobowych i warsztatem wymiany opon – gm. Morawica
  • chevron_right dla przebudowy ulic wraz z infrastrukturą komunalną – gm. Suchedniów
  • chevron_right dla przebudowy oczyszczalni ścieków – gm. Łącko
  • chevron_right dla zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego z przeznaczeniem na stację kontroli pojazdów, magazyn i sklep z artykułami motoryzacyjnymi na warsztat samochodowy trzystanowiskowy w części sklepu i magazynu – gm. Staszów
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw – gm. Białobrzegi
  • chevron_right dla budowy zespołu elektrowni wiatrowych - gm. Kazimierza Wielka
  • chevron_right Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej - gm. Morawica
  • chevron_right Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej – gm. Staszów
  • chevron_right Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu odwadniającego w Staszowie
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników przeznaczonych do chowu brojlera - gm. Jędrzejów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowania odpadów – gm. Baćkowice
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie zakładu masarni o część produkcyjno-biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – gm. Bodzentyn
 • more_vert2021r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla budowy budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb zbierania odpadów - gm. Jędrzejów
  • chevron_right dla projektowanej eksploatacji złoża piasków – gm. Radom
  • chevron_right dla projektowanej instalacja do rozdrabniania odpadów – gm. Nowiny
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Bodzentyn
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Nowa Słupia
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Piekoszów
 • more_vert2021r - pozostałe
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanej eksploatacji złoża piasków – gm. Radom
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy budynków inwentarskich – gm. Mniów
  • chevron_right raport o oddziaływaniu na środowisko dla zakładu produkcji pianki – gm. Ogrodzieniec
  • chevron_right operat wodnowprawny na likwidację studni - gm. Nagłowice
  • chevron_right operat wodnowprawny - wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych w ramach rozbudowy drogi gminnej – gm. Klimontów
  • chevron_right operat wodnowprawny na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi gminnej – gm. Łagów
  • chevron_right analiza akustyczna dla projektowanej stacji paliw – gm. Włoszczowa
  • chevron_right dla wydobywania piasku z rzeki Wisły - gm. Sandomierz
 • more_vert2020r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla projektowanego centrum rekreacji - gm. Mniów
  • chevron_right dla punktu zbierania metali żelaznych i nieżelaznych – gm. Łopuszno
  • chevron_right dla rozbudowy linii wypału klinkieru – gm. Nowiny
  • chevron_right dla podziału działek oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Skaryszew
  • chevron_right dla punktu skupu złomu - gm. Opatów
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi – gm. Włoszczowa
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Imielno
  • chevron_right dla hodowli bydła w budynku inwentarskim - gm. Oleśnica
  • chevron_right dla eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni (zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) - gm. Morawica
 • more_vert2020r - pozostałe
  • chevron_right WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – gm. Kodrąb
  • chevron_right RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą - gm. Skaryszew
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie do urządzeń rowów wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych - gm. Miedziana Góra
  • chevron_right na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będąch własnością innych podmiotów oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni - gm. Włoszczowa
  • chevron_right wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gm. Kije
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gm. Iłża
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – gm. Suchedniów
  • chevron_right analiza akustyczna dla projektowanego kompleksu sportowo–rekreacyjnego – m. Kielce
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów - gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji klinkieru - gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów – gm. Wąchock
  • chevron_right wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przetwarzania odpadów - gm. Baćkowice
 • more_vert2019r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla projektowanej hodowli królików – gm. Połaniec
  • chevron_right dla projektowanego stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw - gm. Miedziana Góra
  • chevron_right dla projektowanego stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw – m. Kielce
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Sobków
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Jędrzejów
  • chevron_right dla przebudowy drogi powiatowej – gm. Wodzisław
 • more_vert2019r - pozostałe
  • chevron_right wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów – gm. Bieliny
  • chevron_right operat wodnoprawny na budowę budynku gastronomiczno-rekreacyjnego z częścią hotelową na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi - gm. Harasiuki, pow. niżański
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzenie do rowu oczyszczonych wód opadowych z terenu projektowanego zakładu - gm. Zagnańsk
  • chevron_right operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych z terenu projektowanego zakładu oraz na wykonanie wodnego tj. wylotu w postaci skrzynek rozsączających - gm. Bieliny
  • chevron_right zgłoszenie wodnoprawne na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej - gm. Bogoria
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z zakładu produkcyjnego do cieku – m. Kielce
  • chevron_right Dla projektowanych dwóch budynków handlowo-usługowych (usługi motoryzacyjne z częścią serwisową oraz magazynową) – gm. Bieliny
 • more_vert2018r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla projektowanej sortowni odpadów – gm. Końskie
  • chevron_right dla projektowanego centrum rehabilitacji dzieci i dorosłych gm. Pacanów
  • chevron_right dla projektowanego budynku magazynowego na mączkę wapienną i kruszywo – gm. Morawica
  • chevron_right dla rozbudowy i przebudowy hali produkcyjnej zakładu przerobu drewna - m. Kielce
  • chevron_right dla modernizacji Zakładu gospodarki odpadami – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla projektowanego budynku – bazy eksploatacyjnej, dla potrzeb środków transportowych z zapleczem technicznym i socjalno-biurowym – gm. Łopuszno
  • chevron_right dla projektowanego budynku hali magazynowej wysokiego składowania - m. Jędrzejów
 • more_vert2018r - analizy akustyczne
  • chevron_right dla projektowanego salonu meblowego – m. Kielce
  • chevron_right dla projektowanej hali przetwórstwa ryb – m. Kielce
  • chevron_right dla zakładu odlewni – m. Starachowice
  • chevron_right dla wytwórni mas bitumicznych – gm. Wąchock
  • chevron_right dla projektowanego zakładu obróbki kamienia – gm. Jastrząb
 • more_vert2018r - pozostałe
  • chevron_right Wniosek o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji do montażu zbiorników – m. Kielce
  • chevron_right Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów – gm. Tuczępy
  • chevron_right wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu przetwarzania kopaliny oraz kopalni – gm. Chęciny
  • chevron_right wniosek się o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – gm. Tuczępy
  • chevron_right operat wodnoprawny na odprowadzanie do cieku oczyszczonych wód opadowych z terenu magazynowo-przemysłowego – m. Jędrzejów
  • chevron_right operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do rowu wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego – gm. Mniów
  • chevron_right operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do rowu wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego – gm. Smyków i gm. Radoszyce
  • chevron_right wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z uwarunkowaniami zbierania i przetwarzania odpadów - gm. Morawica
 • more_vert2017r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla przebudowy dróg gminnych - gm. Olszewo-Borki
  • chevron_right dla projektowanej instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz węzła betoniarskiego – gm. Połaniec
  • chevron_right dla projektowanego budynku handlowo-usługowego – gm. Chmielnik
  • chevron_right dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków – gm. Kluczewsko
  • chevron_right dla zespołu budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi – m. Kraków
  • chevron_right dla projektowanej hali magazynowej - gm.Chęciny
 • more_vert2017r - analizy akustyczne
  • chevron_right dla projektowanego kurnika - gm. Kluczewsko
  • chevron_right projektowanego obiektu handlowo-usługowego – m. Białystok
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw - gm. Sobków
 • more_vert2017r - pozostałe
  • chevron_right Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych (przebudowa rowów i przepustów) – gm. Klimontów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów – gm. Sobków
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowania surowców wtórnych – gm. Bliżyn
 • more_vert2016r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla rozbudowy hali produkcyjnej – m. Starachowice
  • chevron_right dla budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych - gm. Busko-Zdrój
  • chevron_right dla przebudowy z rozbudową oczyszczalni ścieków – gm. Kluczewsko
  • chevron_right dla budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – gm. Łopuszno
  • chevron_right dla rozbudowy zakładu obróbki metalu - gm. Sitkówka-Nowiny
 • more_vert2016r - analizy akustyczne
  • chevron_right dla wytwórni wędlin - gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla wydobywania piasku w korycie rzeki Wisły – gm. Połaniec
  • chevron_right dla stacja demontażu pojazdów – gm. Michałów
  • chevron_right dla projektowanej kopalni piasku – gm. Gowarczów
  • chevron_right dla projektowanej stacja paliw – m. Sandomierz
  • chevron_right dla instalacji do produkcji betonu – gm. Mirów
  • chevron_right dla rozbudowy obory dla krów mlecznych – gm. Działoszyce
  • chevron_right dla projektowanej wytwórni mas bitumicznych – gm. Morawica
  • chevron_right dla odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i dolomitów oraz stacjonarnego zakładu przeróbczego – gm. Górno
  • chevron_right dla rozbudowy zakładu przetwarzania odpadów – gm. Fałków
  • chevron_right dla budowy kurnika – gm. Imielno
 • more_vert2016r - pozostałe
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych - gm. Chęciny
  • chevron_right Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych do ziemi - gm. Morawica
  • chevron_right Operat wodnoprawny na budowę stawu rekreacyjnego - gm. Nowa Słupia
  • chevron_right Analiza porealizacyjna sortowni odpadów – m. Rzgów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z uwarunkowaniami zbierania i przetwarzania odpadów dla stacji demontażu pojazdów – gm. Strawczyn
 • more_vert2015r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla instalacji transportu kruszyw ze składów na istniejącą stację załadowczą – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla myjni dwustanowiskowej samoobsługowej, podziemnego zbiornika LPG i zbiornika odparowującego wody - gm. Stąporków
  • chevron_right dla budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych o obsadzie 100 DJP wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - gm. Chęciny
  • chevron_right dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – gm. Księżpol
  • chevron_right dla rozbiórki i budowy stacji paliw płynnych, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – m. Kraków
  • chevron_right dla ziemnego zbiornika wód powierzchniowych – gm. Osiek
  • chevron_right dla modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków – gm. Biłgoraj
  • chevron_right dla rozbudowy instalacji magazynowania i transportu paliw alternatywnych – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right dla budowy bazy samochodowej – gm. Bodzentyn
  • chevron_right dla oczyszczalni ścieków – gm. Bielsk Podlaski
  • chevron_right dla budowy kanalizacji sanitarnej – gm. Kamionka Wielka
  • chevron_right dla modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych – m. Tarnowskie Góry
  • chevron_right dla budowy hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego – m. Włoszczowa
  • chevron_right dla przebudowy linii produkcyjnej wytwórni mas bitumicznych – gm. Włoszczowa
 • more_vert2015r - analizy akustyczne
  • chevron_right dla budowy instalacji wytwórni mas bitumicznych – gm. Morawica
  • chevron_right dla wytwórni mas bitumicznych - gm. Wąchock
  • chevron_right dla wydobywania wapieni – gm. Kije
 • more_vert2015r - pozostałe
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika na odchów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - gm. Imielno
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych o obsadzie 100 DJP wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - gm. Chęciny
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliw alternatywnych – gm. Fałków
  • chevron_right Analiza porealizacyjna salonu sprzedaży i serwisu samochodów oraz blacharni, lakierni i wulkanizacji - m. Kielce
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą – gm. Chmielnik
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów indyczych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - gm. Jędrzejów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – m. Przemyśl
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu produkcji paliw alternatywnych, przeładunku i segregacji odpadów – gm. Sitkówka-Nowiny
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – m. Końskie
  • chevron_right Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi oraz na budowę wylotu – gm. Włoszczowa
 • more_vert2014r - karty informacyjne przedsięwzięć
  • chevron_right dla budowy silosów na mączkę wapienną wraz z paczkowarkami - gm. Morawica
  • chevron_right dla budowy węzła betoniarskiego – gm. Połaniec
  • chevron_right dla kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków – gm. Staszów
  • chevron_right dla instalacji przetwarzania zużytych olejów roślinnych - gm. Jędrzejów
  • chevron_right dla rozbudowy i przebudowy pawilonu stacji paliw z barem i pokojami motelowymi oraz myjnią samochodów osobowych i warsztatem wymiany opon – gm. Morawica
  • chevron_right dla przebudowy ulic wraz z infrastrukturą komunalną – gm. Suchedniów
  • chevron_right dla przebudowy oczyszczalni ścieków – gm. Łącko
 • more_vert2014r - analizy akustyczne
  • chevron_right dla zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego z przeznaczeniem na stację kontroli pojazdów, magazyn i sklep z artykułami motoryzacyjnymi na warsztat samochodowy trzystanowiskowy w części sklepu i magazynu – gm. Staszów
  • chevron_right dla projektowanej stacji paliw – gm. Białobrzegi
  • chevron_right dla budowy zespołu elektrowni wiatrowych - gm. Kazimierza Wielka
 • more_vert2014r - pozostałe
  • chevron_right Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej - gm. Morawica
  • chevron_right Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej – gm. Staszów
  • chevron_right Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu odwadniającego w Staszowie
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników przeznaczonych do chowu brojlera - gm. Jędrzejów
  • chevron_right Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowania odpadów – gm. Baćkowice
  • chevron_right Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie zakładu masarni o część produkcyjno-biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – gm. Bodzentyn